65. จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง”

ใน พ.ศ. 2561 มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนทั้งสิ้น 3,206 แห่ง เปิดดำเนินการได้ตามปกติ จำนวน 2,789 แห่ง ซึ่งดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 595 แห่ง และดำเนินการไม่ถูกต้อง 2,171 แห่ง ประกอบด้วย การเทกอง การเผากลางแจ้ง และการใช้เตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ โดยมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จำนวน 23 แห่ง ทั้งนี้ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้องมีจำนวนลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 643 แห่ง

จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้องที่เปิดดำเนินการ
ใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561 และ 2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562